Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

CHARA TOMENTOSA LEVINNEISYYSMALLI

CHARA TOMENTOSA LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa punanäkinparran (Chara tomentosa) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Mallinnusmenetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


CHARA TOMENTOSA SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Chara tomentosa on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of brown. The data does not cover Finland’s EEZ or the regional areas of the Åland Islands. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi

The methods and results of the modelling exercise have been published in the article Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


CHARA TOMENTOSA ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av rödsträfse (Chara tomentosa) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av brunt. Data omfattar inte Finlands EEZ eller regionala områden på Åland. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Modelleringens metoder och resultat har publicerats i artikeln Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).

Selite / Legend: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {0408513A-8CCF-422F-A47B-F12F0946D6EA}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-11-29
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2015-11-26
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource syke.velmudata@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword species
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords itämeri.fi
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Meriluonto ja lajisto
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

©SYKE

Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5. doi:10.3389/fmars.2018.00402

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 4000000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto kuvaa punanäkinparran (Chara tomentosa) mahdollisia esiintymisalueita. Levinneisyysmalli on tuotettu VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) sukellushavainnoista. Lajitietona on käytetty lajin läsnä- ja poissaolohavaintoja sukelluslinjoilta ja ennustavina taustamuuttujina on hyödynnetty VELMU-ohjelmassa kehitettyjä ympäristömuuttujatietoja. Levinneisyysmalli kuvaa vain mahdollisia esiintymisalueita, joilta lajia saattaa löytyä, ei kenttähavainnoinnilla todennettuja alueita.


The raster data describes the possible spatial distribution of Chara tomentosa. The species distribution model was generated from the dive transect data of the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU. The species data was treated as presence/absence observations from dive transects, and environmental variable data developed within the VELMU programme were utilized as predictive background variables. The species distribution model only describes the possible spatial distribution of the species, not areas where the presence of the species has been confirmed in field observations.


Rasterskiktet beskriver den potentiella rumsliga utbredningen av rödsträfse (Chara tomentosa). Artutbredningsmodellen har genererats från dyktransektsobservationsdata samlat inom Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön, VELMU. Artdata behandlades som närvaro-/frånvaroobservationer från dyktransekter, och miljövariabelsdata som utvecklats inom VELMU-programmet användes som prediktiva bakgrundsvariabler. Artutbredningsmodellen beskriver endast den potentiella rumsliga utbredningen av arten, inte områden där artens närvaro har bekräftats i fältobservationer.