Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Zostera marina levinneisyyysmalli

ZOSTERA MARINA LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa LAJI (LAJIT) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu vihrein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Mallinnusmenetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


ZOSTERA MARINA SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Zostera marina on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of green. The data does not cover Finland’s EEZ or the regional areas of the Åland Islands. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi

The methods and results of the modelling exercise have been published in the article Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


ZOSTERA MARINA ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av ålgräs (Zostera marina) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av grönt. Data omfattar inte Finlands EEZ eller regionala områden på Åland. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Modelleringens metoder och resultat har publicerats i artikeln Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).

Selite / Legend: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {30F193DB-2CD7-4DC1-8A31-84CB06B16213}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-11-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana species
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriluonto ja lajisto
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU-karttjänsten eller via gränssnittet.

©SYKE

Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5. doi:10.3389/fmars.2018.00402

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto kuvaa meriajokkaan (Zostera marina) mahdollisia esiintymisalueita. Levinneisyysmalli on tuotettu VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) sukellus- ja videohavainnoista. Lajitietona on käytetty lajin läsnä- ja poissaolohavaintoja sukelluslinjoilta sekä videoinneilta, ja ennustavina taustamuuttujina on hyödynnetty VELMU-ohjelmassa kehitettyjä ympäristömuuttujatietoja. Levinneisyysmalli kuvaa vain mahdollisia esiintymisalueita, joilta lajia saattaa löytyä, ei kenttähavainnoinnilla todennettuja alueita.


The raster data describes the possible spatial distribution of Zostera marina. The species distribution model was generated from the dive transect and underwater video data of the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU. The species data was treated as presence/absence observations from dive transects and video footage, and environmental variable data developed within the VELMU programme were utilized as predictive background variables. The species distribution model only describes the possible spatial distribution of the species, not areas where the presence of the species has been confirmed by field observations.


Rasterskiktet beskriver den potentiella rumsliga utbredningen av ålgräs (Zostera marina). Artutbredningsmodellen har genererats från dyktransekts- och undervattensvideoobservationsdata samlat inom Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön, VELMU. Artdata behandlades som närvaro-/frånvaroobservationer från dyktransekter och videofilmer, och miljövariabelsdata som utvecklats inom VELMU-programmet användes som prediktiva bakgrundsvariabler. Artutbredningsmodellen beskriver endast den potentiella rumsliga utbredningen av arten, inte områden där artens närvaro har bekräftats med fältobservationer.