Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Velmu taustakartta

Tiivistelmä

VELMU taustakartta on VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) karttapalvelua varten tuotettu Suomen ja Itämeren merialueet sekä lähialueet kattava rasterimuotoinen taustakartta-aineisto.


VELMU background map

The VELMU background map is produced for the map service of the VELMU Programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). The raster data comprises the sea areas in the Baltic Sea as well as some land based data around the sea.


VELMU bakgrundskarta

VELMU:s bakgrundskarta har producerats för VELMU karttjänsten i VELMU programmet (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön). Rasterdata innehåller Östersjöns havsområden och några markområden omkring det.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {60776441-5F9D-43EB-B902-A30CFBE89C2A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-01-05
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-10-30
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella rajapinnan kautta.

The Data set in viewable through the interface.

Data kan observeras via gränsnittet.

©SYKE

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 8000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Taustakartan tuottamisessa on käytetty seuraavia aineistoja: Merialueet, joet ja järvet, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), MML:n maastotietokannan pohjalta tuotettuihin Ranta10 ja Ranta20 –aineistoihin perustuvat rantaviiva- ja vesistöalueet (SYKE), Rajat: Hallinnolliset alueet 1:100 000 (MML), Suomen rajat (SYKE / MML), Maankäyttö: Corine maanpeite 2012 (SYKE), Tiet: Digiroad (Väylävirasto, entinen Liikennevirasto).


The following data has been used in creating the VELMU background map: Sea areas, rivers and lakes, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), Shoreline and water basin data (SYKE) based on Ranta10 and Ranta20 data produced by the National Land Survey of Finland (NLSF), Borders: Administrative regions 1:100 000 (NLSF), National borders of Finland (SYKE/NLSF), Land use: Corine land cover 2012 (SYKE), Roads: Digiroad (Finnish Transport Infrastructure Agency, formerly Finnish Transport Agency).


Följande data har använts för att producera VELMU:s bakgrundskarta: Havsområde, åar och sjöar, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), Strandlinje och vattenbassängsdata (SYKE) baserat på Ranta10 and Ranta20 data producerat av Lantmäteriverket, Gränser: Administrativa områden 1:100 000 (Lantmäteriverket), Finlands riksgränser (SYKE/Lantmäteriverket), Markanvändning: Corine land cover 2012 (SYKE), Vägar: Digiroad (Trafikledsverket, tidigare Trafikverket).