Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Value-valuma-aluejako (ehdotus)

Value-valuma-aluejako (ehdotus) on vuonna 2014 julkaistu luonnos SYKEn uudeksi valuma-aluejaoksi, eikä ole yhteensopiva vuonna 2023 julkaistun valuma-aluejaon kanssa. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/valuma-aluejako1

Tämä aineisto sisältää Suomen päävesistöalueet ja valuma-aluejaon Manner-Suomen osalta. Aineisto on toteutettu VALUE -hankkeessa, joka tähtää valtakunnallisen valuma-aluejaon uudistamiseen. Aineisto on valtakunnan kattava kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä toteutettu valuma-aluejako. Valuma-aluejako ei vielä tässä vaiheessa sisällä kaikkia niitä tietoja, joita siihen on tarkoitus myöhemmin lisätä. Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi valuma-aluejaoksi. Tätä aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella.

Aineistossa on päävesistöalueita 73 kappaletta. Nämä vastaavat nykyisiä päävesistöalueita yhdellä poikkeuksella. Tässä jaossa entinen Purmojoen vesistöalue (46) on yhdistetty Ähtävänjoen (47) vesistöalueeseen. Päävesistöalueiden numerointi on nykyiseen jakoon verrattuna ennallaan, mutta niiden rajaukset ja pinta-alat ovat saattaneet muuttua huomattavastikin. Muutos näkyy varsinkin niillä vesistöalueilla, jotka ovat yhteisiä naapurimaiden kanssa. Tässä jaossa nämä vesistöalueet on rajattu saatavilla olevien aineistojen pohjalta mereen saakka (lukuun ottamatta Vuoksen/Nevan vesistöaluetta).

Aineistossa on valuma-alueita yhteensä 22 211 kpl. Nykyisin yleisesti käytettävissä olevassa valuma-aluejaossa ns. 3. jakovaihe sisältää 5637 valuma-aluetta.

Valuma-alueiden määrittelyssä on käytetty seuraavia rajauskriteereitä. Oman valuma-alueen ovat saaneet kaikki vähintään 50 ha:n kokoiset järvet ja VPD –järvet sekä näihin järviin laskevat yli 100 metrin pituiset uomat tai uomajatkumot (uomajatkumolla tarkoitetaan tässä useita peräkkäisiä järvien katkaisemia uomia). Lisäksi oman valuma-alueen saavat kaikki yli 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat yli 100 metrin pituiset uomat tai uomajatkumot, jotka päättyvät uomien risteykseen. Mikäli uomien risteyskohta on järvessä, valuma-alue rajataan järven rantaan. Lisäksi suuria järvi-altaita on jaettu tässä valuma-aluejaossa osa-altaisiin (mm. Saimaa ja Oulujärvi).

Valuma-alueaineistosta puuttuvat vielä tässä vaiheessa kaikki rannikon pienet mereen virtaavat valuma-alueet, jotka eivät täytä päävesistöalueen kriteeriä (pinta-ala n. 200 km2 tai suurempi) sekä meren saarissa olevat valuma-alueet.

Päävesistöalueiden ja valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.

Käyttötarkoitus: Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi valuma-aluejaoksi. Tätä aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tietoaineistot_ja_jarjestelmat/Valumaaluejarjestelma/Uusi_valumaaluejako

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E848DF66-C3A7-47E5-956A-5FEBBDBD924B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-03-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana catchment area
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on testikäytössä ja voi vielä muuttua.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tämä aineisto on valtakunnan kattava kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä toteutettu valuma-aluejako. Lähtöaineistona on käytetty MML:n 10 metrin ruutukokoon perustuvaa korkeusmallia, jota on täydennetty valtakunnan rajan ulkopuolelle meneviltä osiltaan maailmanlaajuisella ASTER GDEM korkeusmallilla (The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan & National Aeronautics and Space Administration (NASA), USA, 2011). Tätä korkeusmallia on tarkennettu ”polttamalla” siihen SYKEn Ranta10-aineiston uomat, muut virtavedet ja järvet. Ranta10 pohjautuu MML:n maastotietokantaan. Tämän parannetun korkeusmallin avulla on laadittu hydrologista D8-virtaussuunta-algoritmia hyödyntäen ns. virtaussuuntarasteri, jossa jokaiselle hilaruudulle on määritelty se ilmansuunta, johon vesi kyseisestä ruudusta virtaa. Tämän virtaussuuntarasterin ja Ranta10-aineiston mereen purkautuvien uomien avulla on sitten määritetty ensin 73 päävesistöaluetta, jotka on sitten edelleen jaettu yhteensä 22 211:een valuma-alueeseen. Päävesistöalueiden ja valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.

Value-valuma-aluejako (ehdotus) on laadittu hyödyntämällä vanhempaa vuonna 2013 laadittua virtaussuuntamallia.