Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit

LUONTOTYYPPIEN ESIINTYMISTODENNÄKÖISYYSMALLIT

Aineisto kuvaa tiettyjen kasvillisuuspohjien levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasterimuotoinen aineisto kattaa Suomen merialueen, eikä sisällä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Luontotyyppien kuvaukset löytyvät Kontulan ja Raunion (toim.) raportista 2018. Mallinnusmenetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full). Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi.


MARINE BIOTOPE DISTRIBUTION MODELS

The raster data describes the potential distribution of certain vegetated habitats on Finland’s coast. The raster data covers Finland’s marine areas, but does not include the regional area of the Åland Islands. Descriptions of the habitat types can be found in the report by Kontula & Raunio (eds.) (2018) (in Finnish). The methods and results of the modelling exercise have been published in the article Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full). The Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi


UTBREDNINGSMODELLER FÖR MARINA BIOTOPER

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av vissa vegetationsbottnar på Finlands kust. Rasterskiktet omfattar Finlands havsområden, men inte Ålands regionala områden. Naturtypsbeskrivningarna kan hittas i Kontulas och Raunios (red.) rapport 2018 (på finska). Metoder och resultaten har publicerats i artikeln Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full). Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. 925 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {61BAFA0F-3C21-453E-818C-84E0B73508CC}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-11-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta.

The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface.

Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

© ARA 2015 & VTJ/VRK 6/2016

Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5(402). doi:10.3389/fmars.2018.00402

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto kuvaa tiettyjen kasvillisuuspohjien potentiaalisia esiintymisalueita Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (2018) käytetyn luontotyyppiluokittelun mukaisesti. Levinneisyysmalli perustuu VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) sukellus- ja videohavaintoihin sekä Ahvenanmaan osalta Husön biologisen aseman (Åbo Akademi) ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen aineistoihin. Käytetyt havaintoaineistot on kerätty ennen vuotta 2017. Lajitietoina on käytetty luontotyyppiä määrittävien lajien läsnä- ja poissaolohavaintoja sukelluslinjoilta sekä videoinneilta, ja ennustavina taustamuuttujina on hyödynnetty VELMU-ohjelmassa kehitettyjä ympäristömuuttujatietoja. Lajien läsnä-havainnon alarajaksi on asetettu vähintään 10% kasvillisuuden peittävyys, josta yli 50% on määrittäviä lajeja. Näin ollen yksittäiset, satunnaiset esiintymät lajeista eivät näy mallissa. Levinneisyysmalli kuvaa vain mahdollisia esiintymisalueita, joilta kasvillisuuspohjia saattaa löytyä, ei kenttähavainnoinnilla todennettuja alueita.


The raster data describes the potential distribution of certain vegetated habitats defined in the assessment of threatened habitat types in Finland (2018). The distribution model is based on dive and video data from the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment), and in the Åland Islands area on data from the Husö Biological Station (Åbo Akademi University) and the Government of Åland. The species observations used have been collected before the year 2017. Observations of the defining species were treated as presence and absence data, and environmental variable layers developed in the VELMU programme were used as background variables. For the habitat type to be present the vegetation coverage has to be at least 10%, of which at least 50% is of the defining species. Therefore single observations of the defining species are not shown in the model. The distribution model only describes potential areas where the habitat type could be found, not areas verified by field observations.


Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av vissa vegetationsbottnar, beskrivna enligt naturtypsklassificeringen i Hotbedömningen av Finlands naturtyper (2018). Utbredningsmodellen baserar sig på dyk- och videoobservationer samlat under VELMU (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön), samt för Ålands del på data från Husö biologiska station (Åbo Akademi) och Ålands Landskapsregering. Data som använts har samlats före året 2017. Artdata behandlades som när- och frånvaroobservationer av arten eller arterna som definierar naturtypen från dykningar och videokarteringar, och som bakgrundsvariabler utnyttjades miljövariabelsskikt producerade inom VELMU-programmet. För att naturtypen ska ha tolkats som närvarande, bör täckningsgraden av växtligheten vara minst 10%, varav över 50% bör vara av de definierande arterna. Därmed syns inte enstaka observationer med låg täckningsgrad i modellen. Utbredningsmodellen visar endast områden med potentiella förekomster av naturtyperna, inte områden där naturtyperna har blivit verifierade med fältobservationer.